//
home

Latest Post

xem phim Người mẹ Ô Lý – Trịnh Công Sơn (1972) online full download

Một sớm lên đường Rising early, hitting the road Mẹ ra sau vườn The mother goes out behind the garden Hỏi thăm trái bí Asks after the gourds Trên giàn còn xanh On the lattice, still green Một sớm bên hè Early, close by the sidewalk Vườn sao vắng vẻ The garden was so deserted … Tiếp tục đọc